OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

SHOT BLASTING Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Reja 14
55-010 Radwanice (k. Wrocławia)
NIP 896-153-78-40

Zapraszamy również do kontaktu mailowego :biuro@shotblasting.pl

Informujemy, iż dysponujemy danymi podanymi podczas wypełniania formularza kontaktowego, komunikacji mailowej oraz niezbędnymi do dokonania transkacji.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy/ zlecenia zawartej z Państwem, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu https://www.shotblasting.pl , w tym dokonywania transakcji
• rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży lub usługowej
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail)
• kontaktowania się z Państwem w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
• profilowania dla celów dostosowania ofert
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
• dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa

Informujemy, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celach wskazanych poniżej, z uwagi na prawnie uzasadniony interesu którym jest:
• monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności serwisu poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,
W celu zawarcia i wykonania umowy , a tym samym zrealizowaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
• adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres, nr telefonu, PESEL lub informacji o firmie i jej adresie

Okres przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Jeśli chodzi o przechowywanie danych osobowych dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a później do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

Odbiorcy danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SHOT BLASTING Sp. z o. o. Sp. K. , jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego tak aby mogli je Państwo przesłać do innego administratorowi danych.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo w szczególności skorzystać:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
• w odniesieniu do żądania przeniesienia

Profilowanie

Jeśli wyrażą Państwo stosowną zgodę na profilowanie, to wówczas na podstawie informacji historycznych będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali dla Państwa spersonalizowaną ofertę.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.